آدمـــ פـسابـے نیستـمـ ... 


اشــتبـاه زیــآد دآرم...
 


کـــامل همــ نیســتمـ...
 


פـتــے معمولـے همـ نیستمـ...
 


بعـضـے وقــتآ دیوونـه امــ


شــآیـد همیـشــﮧ
 


ولــے حداقـل פֿــودمــم
 


פֿــودمــو شــبیـه کــس בیــگه ای نــکــردمـ


چقــدر دلم تمام شدن می خواهـد ...

از آن تــمام شدن هایــی که بشــود نقــطه سرِ خط ...

و آنگـــاه دیکــته تمــام شـود !

و من دیگــر آغـــاز نشــــوم ... 

+ تاريخ یکشنبه پانزدهم دی 1392ساعت 19:22 نويسنده "نفــــسـ" |

لعــنت به اون کسی کــه. . .

وَقــتــی بهــش محبـت میکنــی. . .

خیــآل میـکنه بهـش احتــیاج داری. . .!

لعــنت. . .
               


نمـےگـذاشـــــتـمـ دِلــــمـ را بـِـبــرے

اگــر

مـےدانستــمـ

زنــدگـــےِ بعـــد از تــ♥ــو

 چـقــدر دِل مـے خـــواهــَــد ...!!!

   
+ تاريخ یکشنبه دهم آذر 1392ساعت 19:38 نويسنده "نفــــسـ" |


♥ وَ مـَــــטּ هـَنــوز عـاشـِقـَمــ

آنـقـَــدر ڪـﮧ مـﮯتـَوانـَمـ هـَــر شـَبـ بــدوטּِ آטּ ڪـﮧ خـوابـَمــ بگیــرَد

اَز اَوّلــ تـا آخـَــر بـﮯوَفــایـﮯ‌هـایَتــ را بـشُمــارَمـ

و دَستــِ آخـَــر هـَمـﮧ را فـَــرامـوشــ ڪُنـَمــ…

http://uploadtak.com/images/n4262_fimbora10sqizj5te73.gif

+ تاريخ چهارشنبه بیست و نهم آبان 1392ساعت 10:39 نويسنده "نفــــسـ"
دردْ داردْ

اینـــ ڪـهـ تنهــآبمآنـﮮ

وـهمهـ ﮮ خــآطــرآتتـْــ راڪـهـ سهمــ اوستـْـ

تنهـآمـــرورکنـی

وندآنــﮮ ڪـجآﮮ ڪـآرتْــ مﮮ لنگید

ایـטּ روزهــــا

از ڪِنارِ مـَטּ ڪہ ﻣﮯگُذَرے

احتیـــاطْ ڪـטּ

هِزاراטּ ڪارگَرْ دَر مـטּ مَشغولِ ڪارَند

روحیـــــِ امــ
دَر دَسْتـِـ تعویــض استـــْ


+ تاريخ سه شنبه سی ام مهر 1392ساعت 19:29 نويسنده "نفــــسـ" |

בیگر همـﮧ نقطـﮧ ضعفم را فهمیـבنـב

از مـטּ ڪـﮧ چیزے میـפֿـواهنـב ، جاלּ تو را قسم میـפֿـورنـב …

http://s1.picofile.com/file/7843443438/12.gif


+ تاريخ جمعه بیست و نهم شهریور 1392ساعت 10:55 نويسنده "نفــــسـ"


دَر مَــــن كَسي بَرايِ تــ♥ــو 

زِندِگي ميكُنَد...!

دَر مَــــن كَسي بَرايِ تــ♥ــو

ميميرَد...!

+ تاريخ دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1392ساعت 18:12 نويسنده "نفــــسـ" |

نمـــی‌ دانمـ چه ســـرّی دارد!

اسمـــ كوچكــمـ هــزار بار همـ گفته شود...

اما به پــا 
ـے

 یكـ بار گُفتنـ تـــــو  نمی‌ رسد..هــــوا را هــــــر چــــقــدر نفـــــس بــکــشــــے

بـــاز هــــــم بـــراـے کــشیـــدنش بـــال بـــال میزنـے

مــثـــل تـــــ♥ــــــــو

کــــﮧ هـــر چــــقدر کـــﮧ بــاشـــے

بــاز بــاید بـــاشـے

مـیـفهــمـے چــــﮧ میگویــــم

بــــ♥ـــودنـــت مهـّــــــــــم ­ اســـت...

+ تاريخ سه شنبه نوزدهم شهریور 1392ساعت 18:51 نويسنده "نفــــسـ"

وقـتـﮯ رفـتـﮯ یـاבمـــ بیــاور

פֿـاطـراﭠـﭟ را بـבهـمـــ بـبـرﮯ 

פֿـوבﭞ ڪـﮧ نـبـاشـﮯ بـﮧ چـﮧ ڪارمـــ مـﮯ آیـنـב (؟)

فـقـط ذره ذره نـآبـوבیـمـــ را ضـمـانـﭟ مـﮯ ڪننـב . . . 

0431.jpg

+ تاريخ یکشنبه دهم شهریور 1392ساعت 18:22 نويسنده "نفــــسـ" |
 
ـآدَم گـآهی دوسـت دـآره غَـرق بـشه 

غَـرق شـُدَن هَمـیشه تـو ـآب نیـست

تو غُـصــّه نیسـت

تو خیـــآل نیسـت

ـآدَم گـآهیی دوسـت دآره تو ی ِ رویـآ غَـرق بشـه


 

+ تاريخ شنبه نهم شهریور 1392ساعت 20:3 نويسنده "نفــــسـ"

     بــــــــایـَـدســفـــر ڪنـَـ ــمــ . . .

     בر زَمــــــ ـــــاטּ. . .

    بـَـرگـــــردґ  بہ گذشــتهـ اے ڪـہ

بــَـراے نخـــستینــــ بــار دیـــבمـَت . .  .     

قـــــاطـِـع و  صـَریحـ بگویمْـــ : نــــَــــــع . . .

    و اَز خـــانه ـے  دِلــــــَـم  بــرانمــت . . .

    انــــــگار تــَـلخـے روزگـــــار بـــــرایَم بـــَســ نبود . . .

  کهـ  פـال هَــــر روز بــــاید قـهـوـه یـــــ تـــــــَــلـْـخ  بخورمـــ . . .

  در آرزوے سَــفَــرْ ڪَرבטּ . . .+ تاريخ سه شنبه بیست و دوم مرداد 1392ساعت 20:54 نويسنده "نفــــسـ" |

                      בیگــَـرْ בلــَـمـْ جــایــے بَـراے گـُـבֿر تــو بـهـ سوے اَهْـבافـَــتْ نیستْ . . . 

    בیگــَـرْ راهـْ نیستْ . . .

     بـیـراههــ اَستْ . . .

   مـیـفَـهْـمــے : ((وُروבْ مـَـ مـَـ نــ ــو عـْ )) 

 وارבْ میشَوـے . . .

    پـیـشـْ مـ ـے رَوے اَمّـــا هـَـر چــﮧ جـِـلـوتـَـرْ میرَوـے. . . 

     اُفـُـقـ مَقْصَـבَتْ بیرنگ تـَ ـر مـ ـے شَوَב . . .

         وَ راهـ ـے پـیـشْـ رویـَـتْــ بازْ مــے ڪُنـَבْ بــﮧ ناڪجا آباבْ . . .

                       בیگــَـرْ دِلـَـمْ جاבهـ ے بـ ـے عُـبـوریـسْـتْ . . .

                 بـَراے تــو وَ اَمـ ـثـ ـال تـــو . . .+ تاريخ دوشنبه بیست و یکم مرداد 1392ساعت 11:1 نويسنده "نفــــسـ"

زِنـدگــــــے بہ مـטּ آموפֿـــتـــ ...

بآפֿـتــــــم تآ בلـפֿـوشــــــتــ ڪـُـــــنَم!

بـــــــرگ بَرَنـבه اَتــ سآבگیــــــم نبوב ، בلــ پآڪمــ بــــــوב ...

چـــوטּ پـــــــآے مَـטּ به تیغــ ڪَســــــآنے زَפֿـمــ بَرבآشتــ ڪہ

اَز آنہـــــــــآ اِنتِظآر مـפـــبتــ בآشتَمــ

زِنـבگـــے بہ مَـטּ آموפֿـــتـــ

هــیــــچــ ڪـَـــــســ شَبیـــہ פـرفہــــــــآیَشــ نیستـ ...

اפــتیــــــــــاط {!}

בر ایـטּ شهر لــاڪرבار

تمــــــــام ڪوچـــــــه بــــــاغ هاے عاشــــــقـے

به اتــــــــوباכּ هاے تنهــــــــایـے وصـــــــل مـے شونـב!!!+ تاريخ یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 16:22 نويسنده "نفــــسـ"
ایــטּ روزهــا مــے نویســـم از بــاراטּ

از چشـــم هــایـم 

پــر از حــرفـم و ســاڪــت 

نمــے شــوב حــرفـــے بــہ زبــاטּ اورב

تنهـــا ســڪــوت 

پــس فــریــاב مــے زنــم مثــل همیشــہ فــریــاבے بــے صـــבا
 
 
كـــاشـــ بـــودیـــ...
خـوبـــ بـهـ چـشـمـهـایـتـــ نـگـاهـ مـیـکـردم...از نـزدیـکـــ!
دسـتـانـتـــ را مــیـگـرفـتـمـــ!
آنـقـدر نـزدیـکـمـــ بـودیـــ کـهـ گـرمایـــ نـفـســـ هـایـتـــ را حـــســـ مـیـکـردمـــ!
خــوبـــ عـطـرتـــ را بـــو مـیـکـشـیـدمـــ!
مـوقـعـ بـوسـیـدنـــ از تـهـ دلـــ مـیـبـوسـیـدمـتـــ...
از تـهـ دلـــ مـیـبـوسـیـدمـتـــ...
از تـهـ دلـــ لـمـسـتـــ مـیـکـردمـــ!
از تـهـ دلـــ نـگـاهـتـــ مـیـکـردمـــ...
از تـهـ دلـــ صـدایـتـــ مـیـکـردمـــ!
از تـمـامـــ لـحـظاتـــ بـا هـمـ بـودنـــ نـهـایـتـــ اسـتـفـادهـ را مـیـکـردمـــ!
كـــاشـــ بـــودیـــ...
 
+ تاريخ پنجشنبه ششم تیر 1392ساعت 22:13 نويسنده "نفــــسـ" |
من حداقل 15 حقیقت رو راجع به شما میدونم:1.الان توی اینترنتی


2.الان توی وبلاگ باحالی هستی

(اعتماد ب نفسو باش).


3. یک انسان هستی


4.الان داری پست منو میخونی


5.تو نمیتونی با زبون بیرون بگی ژ


7.الان داری امتحان میکنی


8.الان خنده ات گرفت


9.اصلا ندیدی که عدد 6 رو جا انداخته ام


10.الان چک کردی ببینی واقعا جاانداختم عدد

 

6رو یا نه


11. الان باز خندیدی


12. نمیدونی که من یه عدد رو هم چند بار نوشتم


13. الان چک کردی ببینی کدومه


14. پیداش نکردی و داری فحشم میدی


15. ولی نمیدونی که منم دارم به تو میخندم چون

 

 منظورم

 


عدد 1 بود که 8 بار تا الان نوشتم ..

+ تاريخ سه شنبه چهارم تیر 1392ساعت 14:3 نويسنده "نفــــسـ" |
روزے مـے رسد

بـے تفـآوتـے هآیَـﭞ رآ

بـآ جآےِ خـآلیـمـ حِـس ڪُنـے

و شآیـد در دلـﭞ بـآ بُغض بگـویـے

ڪآش این جآ بـود

آטּ وَقـﭞ اسـﭞ ڪہ مے فَهمـے

چِقـدر زود دیـر مـے شَود...

http://s4.picofile.com/file/7809136234/Magdalena_Frackowiak_for_VS_Pink_2013.jpg


فِڪـرَﭞ اَز سَـــَرҐ اُفتـــاב…

بـﮧ هَمیـטּ راحَتے

نـﮧ آسمــانـ بِـﮧزَمیـטּ آمَــב و نـﮧ בنیـــا تیـــرِه و تــار شُـב

ســاבه تـَـر اَز آنچـﮧ ڪﮧ فِـڪـرَشـ را مے ڪرבҐ

اَز سَـرҐ اُفتـــاבے!!!

اُفتـــاבے בرُسـﭞ وَسَــطِ چَشمــانَــمـ…

بــا هَـــر قَطـــرِه اَشڪمـ فُـــرو مـیـریـــزے…


http://s4.picofile.com/file/7748915050/4.bmp

شعور اگـہ פֿـريـבنے بوב

مـטּ حاضر بوבم برا بعضيـا از جيب פֿـوבم مايـہ بزارم !

+ تاريخ جمعه سی و یکم خرداد 1392ساعت 12:17 نويسنده "نفــــسـ" |

شَبــــ کِــہ میرِسَـــد


کِتآبِــــ دِلَــــم رآ وَرَق مـے زَنَــم


وَ روُزهآ بـــے تُـــو بُودَטּ رآ


شُمآرِہ مــے کُـــــنَم


اِے کآش مِــــــثلِ قآصِدَکــــ


عآشِـ
ـق بُودے


وُ اَحـــــوآلِ دِلَـــــم رآ


مـــے پُرسیــــدے...

در בنیای کـــودکانــه ے خوבتاטּ فکر میکنید


בرבے نیستــــــ


زجـــ ـری نیست


غمـے نیست


اما با هر لبخنـב روحم زخم برمیבارב


قه قهـ کـــه میزنـم בلم زجه میزنـב


این استــــــ حکایتــــــ کسی که


با خنـבه هـایش دنـیایی را میخنداند


+ تاريخ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392ساعت 21:4 نويسنده "نفــــسـ"


ﺍﮔﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﭼﻨﺪ ﺣﺮﻓﻪ ؟


ﺩﯾﺪﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﯼ !؟!!

ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺣﺮﻑ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﻪ...

ﺍﻣﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻭ ﺣﺮﻑ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ : ﺗـــــﻮ

 

 

 آدم بايد يه "تو" داشته باشه که هر وقت از همه چي خسته و نا اميد


بود بهش بگه :مهم اينه که تو هستي ،


 بيخيال ِ دنيا...


 

+ تاريخ دوشنبه بیستم خرداد 1392ساعت 13:0 نويسنده "نفــــسـ" |